Posts

Showing posts from January, 2013

Gino Zucchino

Stone lanterns

Shibuya

Sogetsu headquater, Tokyo

The kintsuba from Aizu

Tempura soba

Hiotan sushi bar

Omikuji

Kurosawa soba

Road work kawaii

Roof detail

Raku yaki

A rite of passage

A cup of matcha

Hoshigaki

Yellow face

Red umbrella

Hiotan sushi bar

Hebi doshi

Kuro neko

Sugawara jinja

Yuki

Samui

Kaki tree

Zori

Keitai girl

Sushi and sake

Nanakusa no sekku

A stone in the snow

A little shrine

Teramachi jinja

Gateau Rusk