Posts

Showing posts from 2015

Practicing hiragana

Aizu Homare sake

Chashitsu Rinkaku, Tsuruga jo

Sharaku Miyaizumi sake

Yuki ga futteimasu

Mizusashi

Is not a lemon

Goshoku jinja

Suwa jinja

Kura

Roadwork

Kakejiku

Gold chawan

Chashaku yukiwa

Rengetsu chawan

Yellow chrysanthemum

Kitakata road

Suwa jinja

Night and day

Kassei nigori Namasake

Gynko leave

Setsubunsō

Chanoyu, the Tea Ceremony

Wagashi photo exhibition

Truck