Posts

Showing posts from December, 2015

Practicing hiragana

Aizu Homare sake

Chashitsu Rinkaku, Tsuruga jo

Sharaku Miyaizumi sake

Yuki ga futteimasu

Mizusashi

Is not a lemon

Goshoku jinja

Suwa jinja

Kura

Roadwork

Kakejiku

Gold chawan

Chashaku yukiwa

Rengetsu chawan

Yellow chrysanthemum

Kitakata road

Suwa jinja

Night and day

Kassei nigori Namasake

Gynko leave

Setsubunsō